Het wettelijk verplichte onderhoud

De Vlaamse regering heeft een nieuw besluit goedgekeurd die het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming of voor aanmaak van sanitair warm water regelt.
Naast verwarmingsinstallaties op stookolie moeten toestellen op aardgas en vaste brandstoffen nu ook regelmatig onderhouden worden.

Dit “onderhoud” dient, sinds de nieuwe Vlaamse Regelgeving, te gebeuren door een gespecialiseerd en Erkend Technicus, die U voor de verwarmingsinstallatie een wettelijk goedkeuringsattest aflevert.
Tevens dient u voor verwarmingsinstallaties, met een ouderdom van 15 jaar of meer, een “verwarmingsaudit” te laten uitvoeren door, eveneens, een gespecialiseerd en Erkend Technicus die u een auditrapport aflevert.

Het wettelijk verplichte “onderhoud”

Voor welke installaties?

Alle centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor verwarming en/of de aanmaak van sanitair warm water, zowel op gas, stookolie, als vaste brandstof. Elke gas- en stookolieketel, met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW moet nu periodiek onderhouden worden. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel met een controle van de brander en de rookgassen. Elke ketel, zowel onder als boven 20 kW, met vaste brandstoffen zoals hout, houtpellets, kolen,... moet nu ook periodiek onderhouden worden.

Wanneer?

Installaties op stookolie en vaste brandstoffen moeten jaarlijks, een gasinstallatie moet om de 2 jaar een onderhoudsbeurt krijgen om de optimale werking te verzekeren.

Door wie?

Het onderhoud moet gebeuren door een "erkend technicus".

Wat krijgt u?

In de brander wordt de vuurhaard mechanisch gereinigd. Niet alleen de vuurhaard, maar heel het traject dat de verbrandingsgassen doorlopen, wordt gereinigd. Dit is ook zo voor de verbindingsbuis tussen ketel en schoorsteen, én de schoorsteen zelf. Ook de dichtheid van de schoorsteen dient gecontroleerd te worden. Deze reiniging heeft tot doel het eventuele roet, gevormd tijdens de verbranding, te verwijderen en zo de warmteoverdracht tussen de vlam en het warmtegeleidende brandstof te vergemakkelijken.
Worden eveneens gereinigd: de respectievelijke onderdelen van de brander. Bij stookolie-installaties wordt de  jaarlijkse vervanging van de verstuiver eveneens aangeraden.
Na elke onderhoudsbeurt zal de erkend technicus u een reinigingsattest en een verbrandingsattest afleveren.

40% fiscaal voordeel!

Het jaarlijks onderhoud van verwarmingsinstallaties is voor 40% fiscaal aftrekbaar.

Wat na het onderhoud?

Na het onderhoud gaat de bevoegde technicus van 2B|ECO bvba, die een opleiding volgde in een erkend opleidingscentrum, de correcte afstelling na en stelt die zonodig bij. Bij deze afstelling moet de installatie aan de wettelijke eisen voldoen. De onderhoudsbeurt wordt afgesloten met een controleproef omtrent de goede werking van de installatie, waarna de bevoegde technicus een onderhoudsattest opmaakt.

Indien blijkt dat de installatie niet in goede staat van werking is, beschikt U als gebruiker over 3 maanden om de installatie te herstellen en een positief keuringsattest te bekomen. Dit attest dient opgesteld te zijn door een erkende instelling die de installatie in goede staat van werking verklaart. Onze diensten dienen het onderhoudsattest 2 jaar te bewaren.

Onderhoud, een overbodige last?

De bestrijding van de luchtverontreiniging gaat uiteraard gepaard met brandstofbesparing. Met een goed afgestelde installatie verbruikt men minder brandstof en produceert men minder verbrandingsgassen.
Het regelmatig onderhoud van de installatie vermijdt defecten die meestal tijdens periodes van intens gebruik (in de wintermaanden) opduiken. Bovendien leiden de geleidelijke roet en vuilaanslag in, en de ontregeling van, de installatie tot een hoger brandstofverbruik en tot een daling van het rendement.
Het regelmatig onderhouden is dus geen overbodige last, maar een investering die toelaat de optimale werking van de verwarmingsinstallatie te waarborgen.
Bij overheidscontrole of in geval er iets ernstigs gebeurt (bvb brand, ontploffing, CO vergiftiging, e.d….) dient u immers een geldig onderhoud – en keuringsattest, desgevallend auditverslag te kunnen voorleggen.

Zoals u kan vaststellen is het “onderhoud”  wettelijk verplicht en dient  uitgevoerd te worden door Erkende Technici dewelke u de nodige attesten en rapporten dienen te overhandigen.
Daarom stelt 2B|ECO bvba U zijn ECO-SERVICECONTRACT voor.