Algemene verkoopsvoorwaarden van 2B|ECO BVBA

ART. 1. ALGEMEEN:

 • Door ondertekening van deze bestelbon aanvaardt de medecontractant zonder enig voorbehoud, de Algemene  Verkoopsvoorwaarden van 2B|ECO bvba en de uitsluiting van zijn eigen Algemene voorwaarden.
 • Offertes, inlichtingen, enz. zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.
 • Verbintenissen genomen door de vertegenwoordigers moeten om geldig te zijn door een volmachtdrager van 2B|ECO bvba worden bevestigd.  Een betalingsaanvraag of briefwisseling waaruit dit blijkt geldt als bevestiging.
 • 2B|ECO bvab kan de overeenkomst ontbinden, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, indien zij vaststelt dat de medecontractant onvermogend is of onvermogen in het vooruitzicht kan gesteld worden.
 • Leveringen en presentaties omvatten uitsluitend deze vermeld in het bestek.

ART. 2. PRIJZEN:

 • De prijzen op onze bestekken en bestelbons zijn van kracht op de datum van ondertekening. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon, zijn onze prijzen gekoppeld aan de index zoals opgesteld door de Vlaamse Maatschappij van de Huisvesting.  De index van toepassing op de bestekdatum geldt als referentie-index.
 • Wijzigingen in de wetgeving op het vlak van belastingen, invoerrechten, e.d. kunnen op ieder ogenblik worden toegepast ongeacht de evolutie in de werken of opdracht.

ART. 3. EIGENDOMSOVERDRACHT, RISICO’S EN KOSTEN:

 • De verkochte en geleverde goederen en diensten blijven eigendom van 2B|ECO bvba tot de volledige betaling ervan, zelfs indien de levering of uitvoering reeds is geschied.  Gedurende deze periode kunnen de goederen noch verhuurd, verkocht, in pand gegeven of geschonken worden aan derden door een medecontractant.  In geval van beslag, diefstal of elk ander feit dat de rechten van 2B|ECO bvba kan schaden, is de medecontractant gehouden 2B|ECO bvba hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 • Bij achterstal van betaling behoudt 2B|ECO bvba het recht, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, de installatie buiten werking te stellen, de materialen terug te nemen, de opdracht stil te leggen tot betaling saldo, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn als gevolg van dit stilleggen of terugname.
 • Bij niet betaling volgens overeenkomst op bestelbon, zijn eventuele toegestane kortingen op de totale som van de bestelling, zonder ingebrekestelling, niet meer van toepassing.  Bovendien zullen onbetaalde facturen, na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, verhoogd worden met een conventionele intrest à rato van 12% per jaar vanaf de factuurdatum en met een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag voor inningskosten, met een minimum van € 100.
 • Bij tijdelijke of gehele stopzetting van de werken of de opdracht kan 2B|ECO bvba steeds de reeds uitgevoerde werken, kosten en/of prestaties aanrekenen.
 • In geval van contractverbreking zal de medecontractant een bedrag van tenminste 35% van de verkoopprijs aan 2B|ECO bvba betalen en dit zonder dat 2B|ECO BVBA zijn werkelijke schade dient te bewijzen  Dit bedrag geldt als schadevergoeding.
 • Voorschotten op opdrachten blijven in geval van verbreking bij wijze van schadevergoeding behouden. Bij wijze van wederkerigheid zal 2B|ECO bvba een gelijkaardige schade vergoeding verschuldigd zijn indien zij zelf het contract verbreekt.
 • In geval van betwisting zijn hiervoor gemaakte kosten supplementair.
 • Bij het vaststellen van verborgen gebreken dienen deze aangetekend gemeld te worden binnen de 60 kalenderdagen na de ontdekking ervan.  De formulering van klachten en/of gebreken geeft geen recht tot opschorting van betaling van de facturen en/of betalingsaanvragen.

ART. 5. LEVERTERMIJN:

 • Tenzij uitdrukkelijk en gedetailleerd vermeld kunnen vertragingen in leveringen of uitvoeringen geen vernietiging van de overeenkomst door de medecontractant rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

ART. 6. BETWISTINGEN:

 • Elk geschil m.b.t. de uitlegging en/of uitvoering van deze overeenkomst of op enigerlei wijze uit deze overeenkomst voortspruitend wordt beslecht door 1 of meer scheidsman(nen) aangeduid door de NV ARBITRAGE- EN BEMIDDELINGSINSTELLING, (NV A.B.I.), J. Sabbelaan 2, BE-8300 KNOKKE, op de wijze zoals voorzien in het werkingsreglement van de NV A.B.I. dat ter inzage ligt op de maatschappelijke zetel van het aangesloten bedrijf en gratis kan bekomen worden bij de NV A.B.I.  Deze clausule vervangt alle hiermee eventueel strijdige clausules.
 • Het Belgisch recht is van toepassing.  De taal van de procedure is Nederlands.