Gebruikersvoorwaarden website

Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze website.

De toegang tot en het gebruik van deze website worden enkel toegestaan indien u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de website onmiddellijk te verlaten.

De auteursrechten op de inhoud van deze website zijn eigendom van  2B|ECO bvba en/of haar zuster- of dochterondernemingen.

U heeft het recht om de inhoud van deze website te bekijken, te downloaden en te reproduceren, doch enkel voor doeleinden van interne informatie en op voorwaarde dat:
  • alle mededelingen en waarschuwingen in het originele materiaal, behouden blijven;
  • de afbeeldingen enkel worden gebruikt met behoud van de tekst die bij de afbeeldingen hoort;
  • de gegevens op geen enkele wijze worden gewijzigd, en dat
  • de volgende auteursrechtclausule wordt vermeld: © 2B-ECO bvba. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens op deze website mogen voor geen enkel openbaar of commercieel doel worden gebruikt en mogen niet worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2B|ECO bvba.

2B|ECO BVBA kan op elk tijdstip een van de voornoemde rechten herroepen of wijzigen.

Denk eraan dat alle producten, processen of technologieën die in de inhoud van deze website worden beschreven beschermd kunnen zijn door andere intellectuele eigendomsrechten die voorbehouden zijn aan 2B|ECO BVBA en die hierbij niet in licentie worden gegeven.

Deze website is bestemd voor Belgische gebruikers en bevat gegevens die, naar ons beste weten, voldoen aan de Belgische wetgeving ter zake. 2B|ECO BVBA garandeert niet dat deze website in andere landen of jurisdicties wettig of aanvaardbaar is.

De meest gebruikte merknamen in de website zijn internationale al dan niet geregistreerde merken van 2B|ECO BVBA. Merken van derden worden zoveel als mogelijk geïdentificeerd als de merken van hun respectievelijke eigenaars en  2B|ECO BVBA erkent al hun rechten daarop.

De informatie op deze website wordt U meegedeeld ‘zoals ze is’ en is enkel bestemd voor doeleinden van interne informatie, zonder enige verklaring of garantie dat de informatie accuraat of volledig is, met inbegrip van elke impliciete verklaring of garantie betreffende de kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding.  In sommige jurisdicties is de uitsluiting van impliciete waarborgen of verklaringen niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting misschien niet op U van toepassing is.

Deze informatie kan onnauwkeurigheden, of tikfouten bevatten en kan worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder voorafgaande verwittiging. 2B|ECO BVBA kan op elk tijdstip de producten en/of programma's beschreven in deze informatie verbeteren en/of veranderen.

Bovendien verklaart of garandeert  2B|ECO BVBA niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze Website. 2B|ECO BVBA voorziet deze links naar andere sites enkel om het u gemakkelijk te maken en het vermelden van links impliceert niet dat  2B|ECO BVBA deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

2B|ECO BVBA is in geen geval aansprakelijk ten opzichte van wie dan ook voor directe, indirecte, speciale of andere types van schade, die voortvloeien uit het gebruik van deze website of een andere website die door een link met deze website is verbonden, daarin specifiek maar niet uitsluitend inbegrepen het verlies van business, gederfde winst of inkomsten, de onderbreking van de business, beschadiging van de reputatie, of het verlies van gegevens, goodwill of businessmogelijkheden, zelfs al werd 2B|ECO BVBA expliciet ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

Informatie toesturen aan 2B|ECO BVBA:
Lees a.u.b. onze Privacy Richtlijnen wat betreft informatie in het algemeen. 2B|ECO BVBA wenst geen confidentiële gegevens of eigendomsinformatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via haar website. Alle informatie die 2B|ECO BVBA via haar website van u ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens, zoals beschreven in de 2B|ECO BVBA Privacy Richtlijnen, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie naar 2B|ECO BVBA via deze website of via een andere elektronische weg, geeft u 2B|ECO BVBA de onbeperkte, onherroepelijke toestemming om deze informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te verspreiden. 2B|ECO BVBA kan voor gelijk welk doel zonder enige vergoeding gebruik maken van de informatie, met inbegrip van ideeën, knowhow of technieken die in deze informatie vervat zitten.

Deze website kan nog andere kennisgevingen omtrent eigendomsrechten of gebruiksvoorwaarden bevatten die eveneens dienen te worden nageleefd omdat ze van toepassing zijn op de specifieke delen van de website waarvoor ze werden geschreven. Bijkomende Voorwaarden zullen van toepassing zijn op handelstransacties. De inhoud van deze website heeft niet de bedoeling om een bestaande overeenkomst die van kracht is tussen 2B|ECO BVBA en een bezoeker van deze website, te wijzigen of aan te passen.

Het gebruik van en de toegang tot deze website zijn onderworpen aan en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en  2B|ECO BVBA en de gebruiker zullen zich onderwerpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven.

2B|ECO BVBA
Augustijnenstraat 1
B-3500 HASSELT